ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa spracúvania podľa GDPR a Zákona Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto Vás týmto informujeme v súlade s čl. 13, 14 a 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19, 20 a 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše nároky a práva vyplývajúce z práva na ochranu osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov a údaje o ňom

 • Obchodné meno : PANAMA Exclusive, s.r.o
 • Sídlo : Sekurisova 2697, 977 01 Brezno
 • ICO : 52296814
 • DIČ : 2120969455
 • Zastupuje : Marcel Ambroš, Sekurisova 2697, 977 014 Brezno

(prevádzkovateľ)

Zodpovedná osoba je zastihnuteľná na adrese alebo e-mailu:

 • Ing. Marcel Ambroš
 • Kontakt +421 907 771 763

(overená osoba)

 

2. Účely a právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR, Zákonom, vnútroštátnymi a ďalšími predpismi práva na ochranu osobných údajov (viď. podrobnosti nižšie). Konkrétne detaily toho, aké osobné údaje sú spracovávané a akým spôsobom sú využívané, závisia v každom jednotlivom prípade predovšetkým na požadovaných alebo dohodnutých službách. Ďalšie podrobnosti alebo detaily pre účely spracúvania osobných údajov nájdete v príslušných zmluvách, formulároch, súhlasoch a/alebo iných dokumentoch Vám poskytnutých (napr. v súvislosti s používaním našich webových stránok alebo našimi zmluvnými podmienkami). Okrem toho môžu byť tieto informácie o ochrane osobných údajov priebežne aktualizované, o čom sa môžete dozvedieť z našich webových stránok.

 

2.1  Účely vyplývajúce z plnenia zmluvy alebo uskutočňovania predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona)

Spracúvanie osobných údajov prebieha za účelom plnenia zmlúv uzatvorených s Vami a vybavenia Vašich objednávok. Spracúvanie tak slúži najmä k poskytnutiu záruky výrobcu, poskytnutiu záruk pre účely nákupu a predaja nábytku, atď. Spracúvanie osobných údajov prebieha tiež za účelom uskutočňovania opatrení a činností v rámci predzmluvných vzťahov potenciálnym zákazníkom. Na základe Vašich objednávok poskytujeme potrebné služby, činnosti a uskutočňujeme príslušné opatrenia. To zahŕňa najmä komunikáciu s Vami o podmienkach zmluvy, overovanie transakcií, objednávok a iných dohôd, ako aj kontrolu kvality prostredníctvom vhodnej dokumentácie, sťažností, záruk a opatrenia pre kontrolu a optimalizáciu obchodných procesov – rovnako ako pre plnenie všeobecných povinností náležitej starostlivosti, kontroly a dohľadu zo strany pridružených spoločností (napr. materskej spoločnosti); monitorovanie produktov, udržovanie bezpečnosti produktov, ako aj pri vývoji a zlepšovaní produktov; štatistické vyhodnocovanie podnikového riadenia, zaznamenávanie a kontroly nákladov, hlásenia, internú a externú komunikáciu, krízový management, účtovníctvo a daňové hodnotenie prevádzkových služieb, riadenie rizík, uplatňovanie právnych nárokov a obhajoby v prípade súdnych sporov; zaistenie IT bezpečnosti (mimo iných systémových a overovacích testov) a všeobecnej bezpečnosti, vrátane zabezpečenia budov a zariadení, zaistení a uplatňovania ochrany prístupu (napr. pomocou kontroly prístupu),  dostupnosti údajov, predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov; kontrolu zo strany dozorných orgánov alebo úradov (napr. audity).

 

2.2  Účely vyplývajúce z nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona)

Nad rámec vyššie uvedeného plnenia zmluvy (vrátane uskutočňovania predzmluvných opatrení) spracovávame Vaše osobné údaje vtedy, keď je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, a to najmä pre nasledujúce účely:

 • reklamná činnosť alebo výskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste nevzniesli námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • získavanie informácii a výmena údajov s ratingovými agentúrami, pokiaľ to vyžaduje naše hospodárske riziko;
 • skúmanie a optimalizácia procesov pre analýzu potrieb;
 • vývoj nových služieb a produktov, ako aj aktuálnych systémov a programov;
 • sprístupnenie osobných údajov v rámci rokovaní o predaji spoločnosti;
 • pre overenie v európskych a medzinárodných teroristických zoznamoch, pokiaľ to vyžadujú naše právne záväzky;
 • zlepšovanie našich údajov, napr. pomocou využitia alebo výskumu verejne prístupných údajov;
 • štatistické hodnotenie alebo analýzy trhu;
 • benchmarking;
 • uplatňovanie našich právnych nárokov a obhajoby v právnych sporoch, ktoré nesúvisia priamo so zmluvným vzťahom;
 • obmedzené spracúvanie údajov, pokiaľ vymazanie údajov nie je možné alebo je možné len s neprimerane vysokým úsilím v dôsledku špeciálneho druhu úložiska;
 • vývoj bodovacích systémov a/alebo automatizovaných rozhodovacích procesov;
 • predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov, pokiaľ nejde o spracúvanie výlučne pre účely plnenia právnych povinností;
 • zabezpečenie budov a zariadení (napr. prostredníctvom kontroly prístupu a kamerových systémov), v rozsahu, v ktorom táto činnosť presahuje rámec povinností súvisiacich so všeobecnou starostlivosťou;
 • interné a externé vyšetrovanie, bezpečnostné konanie;
 • akékoľvek monitorovanie alebo nahrávky telefonických rozhovorov pre účely kontroly kvality a školení;
 • získavanie a udržovanie osvedčenia súkromnoprávneho alebo verejnoprávneho charakteru;
 • opatrenia pre ochranu našich práv, ako napríklad kamerový monitoring za účelom ochrany našich zákazníkov a zamestnancov, ako aj zaistenie dôkazov v prípade trestných činov a ich prevencie.

 

2.3 Spracúvanie na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona)

Vaše osobné údaje môžu byť pre určité účely (napr. použitie firemných komunikačných systémov pre súkromné účely, fotografie/videa pre zverejnenie na intranete /internete) spracúvané tiež na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To platí tiež pre odvolanie Vášho súhlasu, udeleného pred účinnosťou GDPR, tj. pred 25. májom 2018. Máte právo byť osobitne informovaný o dôsledkoch odvolania alebo odmietnutia poskytnutia súhlasu priamo v texte takého súhlasu.

Vo všeobecnej rovine má odvolanie súhlasu účinky len do budúcna. Spracovávanie, ku ktorému došlo pred udelením súhlasu, nie je týmto spôsobom dotknuté a zostáva v súlade s právnymi predpismi.

 

2.4 Účely vyplývajúce z plnenia právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona) alebo zo spracúvania vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) Zákona)

Tak ako pri podnikaní každého podnikateľa, aj súčasťou nášho podnikania je veľké množstvo právnych povinností. Ide predovšetkým o zákonné požiadavky (napr. obchodného a daňového práva), ale tiež pravidlá stanovené dozorným orgánom alebo podzákonnými predpismi. Účely spracúvania môžu zahŕňať tiež kontrolu totožnosti a veku, prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí (napr. overovanie údajov v európskych a medzinárodných teroristických zoznamoch), dodržovanie kontrolných a oznamovacích povinností podľa daňových predpisov, ako aj pri archivácii údajov a zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pre účely auditov zo strany daňových poradcov/audítorov, daňových a iných dozorných orgánov. Okrem toho môže byť nevyhnutné sprístupniť osobné údaje v rámci správnych/súdnych príkazov o zhromažďovaní dôkazov, vymáhania práv a trestného stíhania alebo uspokojenia občianskoprávnych nárokov.

 

3. Kategórie osobných údajov spracovávaných v prípade, že nie sú získané priamo od vás, a ich pôvod

Ak je to nevyhnutné v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý s Vami máme alebo činnosťami, ktoré vykonávate, môžeme spracúvať Vaše údaje, ktoré sme zákonne získali od subjektov od iných spoločností (napr. poisťovne či poskytovatelia financovania), alebo iných tretích strán (ratingových agentúr, registrov adries). Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré sme legálne zhromaždili alebo získali z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodného registra a iných registrov, tlače, internetu a ďalších médií), ak je to nevyhnutné a ak môžeme tieto údaje podľa zákona spracovávať.

Príslušné kategórie osobných údajov sú najmä nasledujúce:

 • osobné údaje (meno, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav, povolanie/podnikateľská činnosť a porovnateľné údaje, kontaktná osoba, vodičské oprávnenie a podobné údaje)
 • kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a podobné údaje)
 • údaje z registrov (údaje z registra obyvateľov a podobné údaje)
 • údaje z vodičského preukazu alebo preukazu totožnosti
 • potvrdenie o zaplatení/úhrade záväzkov z debetných a kreditných kariet
 • informácie o Vašej finančnej situácii (údaje o úvero-schopnosti vrátane vyhodnocovania, tj. údaje pre posúdenie ekonomického rizika)
 • zákaznícka história
 • údaje o využívaní nami ponúknutých médií (napr. čas prístupu na naše webové stránky, do aplikácii alebo newsletterov, vstupy a rozkliknuté stránky/odkazy a podobné údaje)
 • údaje z kamerových záznamov

 

3.1. Reklamné identifikátory

Ide o jedinečné identifikátory slúžiace na identifikáciu mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača. Sú využívané reklamnými platformami na to, aby bolo možné spojiť vašu aktivitu na webových stránkach a mobilných zariadeniach, a aby vám bola na základe tejto aktivity zobrazovaná relevantnejšia a zaujímavejšia reklama.

3.2. Prečo používame cookies a reklamné identifikátory?

Cookies a reklamné identifikátory používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre vás. Panama-nábytok nepoužíva údaje získané používaním cookies a reklamných identifikátorov ako kontaktné údaje na kontaktovanie vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. Panama-nábytok však môže priradiť údaje získané používaní  cookies a reklamných identifikátorov k ďalším údajom týkajúcim sa konkrétnej fyzickej osoby spracúvaných našou spoločnosťou, a to za predpokladu, že je takéto priradenie v súlade s platným právnym poriadkom a zároveň je možné dôvodne predpokladať,  že sa takto získané údaje týkajú danej fyzickej osoby. Cookies a reklamné identifikátory umožňujú zobrazovať cielenú reklamu v aplikáciách, na webových stránkach Panama-nábytok a webových stránkach tretích strán či ich aplikáciách, ak tieto tretie strany využívajú reklamné platformy. Cielená reklama je zobrazená na základe správania užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach a aplikáciách pre mobilné zariadenia vďaka identifikácii ich prehliadača alebo mobilného zariadenia. Informácie o používaní webových stránok a aplikácií môžu byť poskytované tretím stranám, ktoré si ich môžu spojiť s aktivitou na iných stránkach a aplikáciách a s informáciami, ktoré ste im poskytli pri registrácií alebo využívaní ich služieb.

3.3. Súbory cookies

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

none
none

3.4. Ako môžete nastavenia cookies v prehliadači zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám.

4. Ako s Vašimi údajmi narábame

V našej spoločnosti sprístupňujeme údaje tým interným oddeleniam alebo organizačným jednotkám, ktoré ich potrebujú k plneniu našich zmluvných a zákonných povinností alebo ktoré vyžadujú také údaje v rámci výkonu našich oprávnených záujmov.

Vaše údaje sú sprístupnené/prenášané externým spoločnostiam a osobám len v nasledujúcich prípadoch:

 • v súvislosti s plnením zmluvy;
 • pre účely pre ktoré sme povinní alebo oprávnení poskytovať informácie, oznámenia alebo prenášať osobné údaje (napr. poisťovniam poskytujúcim poistenie zodpovednosti zamestnávateľa, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom) za účelom plnenia zákonných povinností alebo v prípadoch verejného záujmu (viď čl. 2.4);
 • v rozsahu, v akom nami poverení externí poskytovatelia služieb spracovávajú údaje ako sprostredkovatelia alebo osobám, ktoré vykonávajú určité činnosti (napr. financovanie, externé dátové centrá, podpora a údržba IT aplikácii, archivácia, spracovávanie dokumentov, kontroly a screeningy údajov pre účely boja proti praniu špinavých peňazí, validácia údajov a ochrana údajov, kontrola hodnovernosti, likvidácia údajov, nákup/komisie, správa zákazníkov, doručovanie pošty, marketing, mediálne technológie, výskum, kontrola rizík, fakturačné služby, telekomunikácie, správa webových stránok, audítorské služby, kuriérske služby alebo logistika);
 • v dôsledku nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany, a to v rámci účelov uvedených v čl. 2.2 (napr. prenos osobných údajov orgánom verejnej moci, ratingovým agentúram, inkasným agentúram, advokátom, súdom, znalcom, spoločnostiam patriacim do koncernu a dozorným orgánom);
 • pokiaľ ste nám udelili súhlas s prenosom osobných údajov tretím stranám.

 

Prenosu Vašich osobných údajov tretím osobám sa zdržíme taktiež v prípade, že ste o takom prenose neboli osobitne informovaní. V prípade, že poveríme spracúvaním Vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb, Vaše údaje budú v rámci poskytovania týchto služieb chránené bezpečnostnými opatreniami v rovnakom rozsahu, ako sú chránené nami. V každom prípade budú však tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na tie účely, na ktoré sú im poskytnuté.

 

4.1. Doba, po ktorú sú Vaše osobné údaje uchovávané

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v zásade počas trvania nášho zmluvného vzťahu. To zahŕňa taktiež zahájenie vyjednávania o uzatvorení zmluvy (predzmluvné vzťahy) a uzatvorenie zmluvy.

Okrem toho podliehame rôznym dokumentačným a archivačným povinnostiam vychádzajúcim, mimo iných, z obchodných, daňových alebo AML predpisov. Lehoty a doby dokumentácie a/alebo archivácie v nich stanovené trvajú až desať rokov po skončení zmluvného vzťahu alebo predzmluvného vzťahu.

Osobitné zákonné ustanovenia môžu naviac vyžadovať dlhšie doby.

Pokiaľ už údaje nie sú ďalej nevyhnutné pre plnenie a výkon zmluvných alebo zákonných povinností a práv, sú bežne vymazané, pokiaľ nie je – po obmedzenú dobu – nevyhnutné ich ďalšie spracúvanie pre účely uvedené v čl. 2.2 z dôvodu prevažujúceho oprávneného záujmu. O prevažujúci oprávnený zajem ide napríklad v situácii, kedy nie je možné údaje vymazať v dôsledku špeciálnej povahy úložiska, alebo pokiaľ je to možné len s nepriemerne vysokými nákladmi a spracúvanie za iným účelom je vylúčené vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

 

4.2. Spracúvanie údajov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách

Údaje sú prenášané osobám v krajinách mimo Európsky hospodársky priestor (EHP, tzv. tretie štáty), kedykoľvek je to nevyhnutné pre plnenie zmluvných povinností voči Vám (napr. pokiaľ ste vyslaní do iného štátu), pokiaľ to vyžaduje právo (napr. oznamovacie povinnosti podľa daňových predpisov), pokiaľ je tak uskutočnené na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany, alebo ste nám k tomuto udelili súhlas.

Súčasne môžu byť Vaše údaje spracovávané v tretej krajine, a to i v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb v rámci spracúvania objednávky. Pokiaľ nebolo Európskou Komisiou vydané žiadne rozhodnutie o zodpovedajúcej úrovni ochrany osobných údajov pre príslušnú krajinu, zaručujeme, že Vaše práva a slobody budú primerane chránené a zaručené v súlade s právom EU na ochranu osobných údajov prostredníctvom zmluvných doložiek. Na žiadosť Vám poskytneme podrobné informácie.

Môžete si vyžiadať informácie o vhodných alebo primeraných zárukách, ako aj o možnostiach ako a kde obdŕžať ich kópiu od zodpovednej osoby spoločnosti alebo HR oddelenia, s Vami komunikuje.

 

4.3. Práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Pokiaľ splníte stanovené podmienky, môžete voči nám uplatniť nasledujúce práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 • Máte právo na informácie ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v súlade s čl. 15 GDPR a § 21 Zákona.
 • Máte právo na opravu údajov, ktoré sú nesprávne alebo chybné, ak o to požiadate v súlade s čl. 16 GDPR a § 22 Zákona
 • Ak si to želáte, môžete uplatniť svoje právo na výmaz údajov v súlade s čl. 17 GDPR a § 23 Zákona, ak tomu nebráni žiadne zákonné ustanovenie alebo naše prevažujúce oprávnené záujmy (napr. uplatnenie našich práv a nárokov).
 • V súlade s podmienkami uvedenými v čl. 18 GDPR a § 24 Zákona, máte právo na obmedzenie spracúvania.
 • Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s čl. 21 GDPR a § 27 Zákona, v dôsledku čoho sme povinní prestať spracúvať Vaše údaje. Pri využití práva namietať proti spracúvaniu sa zohľadňujú konkrétne okolnosti s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, pričom naše oprávnené záujmy môžu prevážiť nad Vašim právom namietať.
 • Máte právo získať Vaše údaje v súlade s čl. 20 GDPR a § 26 Zákona v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme, ako aj právo na takýto prenos údajov tretím stranám.
 • Okrem toho máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili, s účinnosťou do budúcna (viď bod 2.3).
 • Máte tiež právo podať sťažnosť v súlade s čl. 77 GDPR na orgán dohľadu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214. Odporúčame však v prvom rade vždy najskôr kontaktovať našu zodpovednú osobu.

 

Pokiaľ to je možné, Vaše žiadosti o uplatnenie práv prosím zasielajte písomne na našu hore uvedenú adresu alebo priamo našej zodpovednej osobe.

 

4.4.. Rozsah údajov, ktoré je nevyhnutné aby ste nám poskytli

Potrebujeme od Vás len tie osobné údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na založenie a následný výkon nášho zmluvného vzťahu, prípadne našich vzájomných predzmluvných vzťahov alebo ktorých spracúvanie je vyžadované právnymi predpismi. Bez týchto osobných údajov nie je vo všeobecnosti možné uzatvoriť alebo riadne vykonávať našu vzájomnú zmluvu, pričom to isté platí aj pre údaje, ktoré môžeme od Vás vyžadovať aj po uzatvorení zmluvy v rámci výkonu zmluvy. Ak od Vás budeme požadovať takéto údaje, budete o dobrovoľnosti ich poskytovania vždy výslovne oboznámený.

 

5. Existencia automatizovaného rozhodovania v jednotlivých prípadoch (vrátane profilovania)

Pri našej činnosti nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie ako je definované v článku 22 GDPR a § 28 Zákona. Ak by sme v budúcnosti začali vykonávať v jednotlivých prípadoch automatizované rozhodovanie, budeme Vás o tom informovať v súlade s právnymi predpismi.

Za určitých okolností môžeme Vaše údaje spracovávať čiastočne s cieľom hodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie).

Môžeme používať nástroje pre hodnotenie, a to za účelom poskytovania Vám cielených informácii a rád ohľadom niektorých produktov. Tieto nástroje umožňujú produktový dizajn zameraný na Vaše potreby, komunikáciu a reklamu, vrátane výskumu trhu a verejnej mienky.

Tieto postupy môžu byť tiež použité k posúdeniu Vašej platobnej schopnosti a kredibility, ako aj k boju proti podvodom a praniu špinavých peňazí. K posúdeniu Vašej kredibility je možné použiť „bodovacie hodnoty“. V prípade bodovania sa pomocou matematických metód vypočíta pravdepodobnosť, s ktorou zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Také hodnoty uľahčujú našu činnosť pri hodnotení Vašej kredibility, rozhodovanie v súvislosti s ponukou produktov a sú začlenené do nášho systému riadenia rizík. Výpočet je založený na matematicky i štatisticky overených a uznaných metódach a vyplýva z údajov poskytnutých Vami, najmä údajov o príjmoch, výdavkoch, aktuálnych záväzkoch, povolaní, zamestnávateľovi, počte odpracovaných rokov, skúsenostiach z predchádzajúcich zamestnaní/povolaní, splácanie predchádzajúcich pôžičiek v súlade so zmluvami a informáciami od úverových agentúr.

Informácie o štátnej príslušnosti a osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nie sú spracovávané.

Informácie o Vašom práve namietať v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (oprávnený záujem) alebo čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) Zákona (verejný záujem). Podmienkou takéhoto namietania je však existencia dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Rovnaká podmienka sa uplatňuje tiež na profilovanie v zmysle čl. 4 ods. 4 GDPR a § 5 písm. g) Zákona, ktoré je vykonávané na tomto základe.

Ak bude proti spracúvaniu namietať, nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V niektorých prípadoch môžeme použiť Vaše osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu. Ak si neprajete dostávať žiadnu reklamu, máte právo proti tomu kedykoľvek namietať. Toto sa vzťahuje tiež na profilovanie v rozsahu, ktorý sa týka priameho marketingu. Takéto namietanie budeme vždy akceptovať s účinkami do budúcna.

Ak budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely, nebudeme viac používať Vaše údaje na účely priameho marketingu.

Namietanie nám môžete oznámiť akoukoľvek formou oznámenia, ideálne však na túto adresu :

 

Tieto informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13, 14 a 21 GDPR a § 19, 20 a 27 Zákona sa môžu z času na čas meniť alebo dopĺňať. Všetky zmeny budú uverejnené na našej internetovej stránke, kde môžete nájsť tiež archív starších znení tohto dokumentu.

Slovenský návrh informačného textu o nástroji Facebook pixel a samostatný odsek o možnosti zrušenia svojej účasti ako doplnok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov pre vaše webové stránky:

Táto webová stránka využíva remarketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „vlastné publikum“. Používa sa na zobrazovanie záujmových reklám („reklamy Facebook“) návštevníkom tejto webovej stránky, keď navštívia sociálnu sieť Facebook

Keď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prípadne môžete tiež deaktivovať funkciu remarketingu „vlastné publikum“ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Ak chcete vykonať deaktiváciu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Facebook.

Štatistiky návštevnosti

Tieto webové stránky využívajú tiež Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch (vrátane IP adries) súbory cookie, čo sú textové súbory ukladané vo vašom počítači. Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google ju nebude spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní. Použitie súborov cookie môžete odmietnuť tým spôsobom, že zvolíte príslušné nastavenie vo svojom internetovom prehliadači. Pamätajte však na to, že v takom prípade nemusia byť k dispozícii všetky funkcie týchto webových stránok. Ďalej môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a využívaní údajov (súborov cookie a IP adries) tak, že si stiahnete a nainštalujete rozšírenie prehliadača dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ďalšie informácie o podmienkach používania a zásadách ochrany súkromia nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/.

Dodatočné informácie o ochrane osobných údajov na našej Facebook Fanpage

Na našej Facebook stránke (k dispozícii na: https://www.facebook.com/Panama.kuchyne/ /) máte možnosť získať informácie o našich službách a produktoch a lebo s nami komunikovať. Naša Facebook Fanpage a spracovanie osobných údajov, ktoré prostredníctvom nej vykonávame, je založené na dohode spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej v súlade s čl. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko), ktorá v zmysle uzavretej dohody nesie hlavnú zodpovednosť za spracúvanie. V dôsledku uzatvorenia tejto dohody nie sme sami schopný urobiť akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa spracovania vstupných a štatistických údajov ich použitia a implementácie. Primárnu zodpovednosť za spracovanie údajov prostredníctvom Štatistík stránky a splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z GDPR v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov má preto spoločnosť Facebook.

Radi by sme Vás upozornili, že pokiaľ navštívite našu Facebook Fanpage môžu byť Vaše užívateľské osobné údaje spracovávané aj mimo územia EHP. Spoločnosť Facebook sa ako certifikovaný poskytovateľ zaviazala dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov EÚ v súlade s pravidlami programu Privacy Shield. Viac informácií je dostupných (k 2.11.2018) tu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Vaše údaje môžu byť spracované na účely prieskumu trhu a propagačné účely, akými je vytváranie užívateľských profilov a analýz, a ich použitie na účely zobrazovania reklám založených na Vašich vzorcoch správania. Cookies sa spravidla ukladajú do Vášho počítača.

V tejto súvislosti nám funkcia Štatistiky Stránky umožňuje získať od Facebooku rôzne štatistické údaje súvisiace s používaním našej Facebook Fanpage, ako napríklad celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivita na stránke, analýza príspevkov a komentárov a vzájomné interakcie, počet videní videí, analýza zdieľaného obsahu, odpovedí, údajov o podiele mužov a žien, miesto pôvodu, jazykoch, zobrazení a prekliknutí sa na obchod, kliknutí na plánovač trasy a na telefónne čísla. Tieto informácie využívame k tomu, aby sme našu stránku urobili atraktívnejšiu a prispôsobili ju Vašim potrebám (napríklad tým, že identifikujeme správny čas k publikovaniu určitého obsahu).

Spracovanie osobných údajov užívateľov na našej Facebook Fanpage je založené na našich oprávnených záujmoch spočívajúcich v možnosti zabezpečiť Vám vhodný, cielený obsah našich informačných oznámení a komunikácie sužívateľmi (právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ Vás Facebook, ako poskytovateľ platformy, požiada o súhlas s konkrétnym spracovaním niektorých osobných údajov, ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pokiaľ ide o uplatňovanie práv dotknutých osôb a žiadosti o informácie, upozorňujeme, že najúčinnejšie je obrátiť sa priamo na Facebook (viď https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Ďalšie informácie o spracúvaní a používaní údajov, ako aj o príslušných právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane možnosti odmietnutia spracúvania údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a v časti „Facebook Štatistiky Stránky“ na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo //www.youronlinechoices.com

 

Vylúčenie zodpovednosti pre službu Google Analytics

Táto webová stránka využíva aj službu Google Analytics, službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory vo vašom počítači, aby webová stránka mohla analyzovať informácie vygenerované súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Ak to však urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google (súbory cookie a IP adresa) – stačí, ak si do prehliadača prevezmete a nainštalujete doplnok, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Ak chcete získať prehľad o ochrane osobných údajov v službe Google, kliknite sem a odhláste sa zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatívou k pluginu pre prehliadač alebo v prípade prehliadania cez mobilné zariadenia môžete službu Google Analytics deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor „opt-out cookie“, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. (Tento súbor cookie „opt-out“ bude fungovať iba v rámci tohto prehliadača na vašom zariadení. Ak súbory cookie na svojom zariadení odstránite, ale chcete naďalej blokovať sledovanie tejto webovej stránky, budete musieť znova kliknúť na odkaz).

Google reCAPTCHA:

Na základe nášho legitímneho záujmu o predchádzanie rozosielania spamu a zneužívania používame na našich webových stránkach aj funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google. Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či bol určitý údaj zadaný fyzickou osobou, alebo či ide o zneužitie formou automatizovaného spracovania. Súčasťou tejto služby je odosielanie IP adresy, prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre účely služby reCAPTCHA, do spoločnosti Google. Dodatočné informácie o službe Google reCAPTCHA a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk